Client attorney privilege

Client attorney privilege for european patent attorneys i Danmark

Justitsministeren har den 28. februar 2018 fremsat forslag L157 til ændring af retsplejeloven, et forslag som, hvis det vedtages, har afgørende betydning for muligheden for fortrolighed i korrespondancen mellem European Patent Attorneys og deres klienter. Fra Inspicos side hilser vi forslaget meget velkomment og håber på dets snarlige vedtagelse.

Som patentrådgivere bistår vi en bred vifte af store og mindre virksomheder, som alle arbejder med

forskning og innovation. En betydelig del af vores rådgivning angår komplicerede tekniske, strategiske og juridiske aspekter. Som eksempel kan nævnes, at vi ofte vurderer, hvorvidt et påtænkt produkt krænker et patent, eller hvorvidt et patent kan ugyldiggøres.

Vedtages forslaget, opnår vi, som European Patent Attorneys, bedre mulighed for enkel direkte rådgivning uden at risikere, at vores klienters retsstilling i forhold til udenlandske konkurrenter forringes.

Enhver har som udgangspunkt pligt til at afgive forklaring for retten som vidne. Vidneforklaring kan dog ikke afkræves af præster i folkekirken eller andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere og advokater. Den nuværende lovgivning undtager imidlertid ikke patentrådgiver fra vidneforpligtelsen.

I henhold til de gældende regler risikerer danske virksomheder således at blive pålagt, at sensitive oplysninger, som er udvekslet med deres patentrådgiver, skal fremlægges, og patentrådgiveren selv kan blive pålagt at skulle afgive vidneforklaring.

Dansk Industri har gjort opmærksom på, at danske virksomheder som følge af den nuværende lov i visse situationer er stillet ringere end udenlandske virksomheder. I særlig grad kan virksomheder, som er aktive på det amerikanske marked, være udsatte på grund af de vidtgående bevissikringsregler, de såkaldte discovery regler, som gælder i USA og visse andre lande.

Ifølge lovforslaget tilføjes patentrådgivere med møderet for EPO (dvs. European Patent Attorneys) til listen af personer, som er undtaget. European Patent Attorneys sidestilles dermed, i den sammenhæng, med danske advokater. Forslaget sigter dermed mod at forbedre ligestillingen mellem danske virksomheder og deres udenlandske konkurrenter.