Det nye enhedspatent og den nye patentdomstol

Enhedspatent (Unitary Patent, UP)-systemet og Den Fælles Patentdomstol (Unified Patent Court, UPC) forventes at træde i kraft 1. juni 2023.

Den Fælles Patentdomstol, UPC
UPC behandler sager (f.eks. om patentkrænkelse og ugyldighed) baseret på europæiske patenter, og Domstolens domme vil have virkning i alle deltagende EU-lande. I øjeblikket har følgende 17 EU-lande tilsluttet sig det nye system: Østrig, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovenien og Sverige.

I det nuværende system, som vil eksistere parallelt med UPC-systemet, kan der kun anlægges sager om håndhævelse og tilbagekaldelse af europæiske patenter i hvert enkelt europæisk land. Dette kræver ikke kun tid og penge, men det kan – og gør det ofte – føre til forskellige juridiske domme i forskellige lande. Det nye system har til formål at tilbyde et alternativ med henblik på at reducere omkostninger og usikkerhed.

UPC vil have jurisdiktion over eksisterende og fremtidige europæiske patenter, som ikke er blevet “opted out” eller “fravalgt” Domstolens ansvarsområde, samt enhedspatenter opnået under enhedspatentsystemet, der lanceres samme dag. UPC vil få centrale afdelinger i München og Paris og lokale afdelinger i andre europæiske byer. En central appeldomstol vil blive placeret i Luxembourg.

Sagsbehandlingen ved UPC vil være kompakt med korte tidsfrister for handlinger og svar.

“Opting-out” eller “fravælgelse”

Patentansøgere og patenthavere vil have mulighed for at “fravælge” UPC, dvs. vælge, at deres europæiske patenter og patentansøgninger ikke skal være underlagt UPC’s jurisdiktion. Et europæisk patent, hvor UPC er fravalgt, kan kun indbringes for nationale domstole i de forskellige europæiske lande.

UPC kan kun fravælges for så vidt angår europæiske patenter, der er meddelt og nationalt valideret under det eksisterende system.  UPC kan også fravælges for europæiske patentansøgninger, inden de udstedes. Enhedspatenter håndteres udelukkende af UPC, og UPC kan ikke fravælges for disse.

Fravælgelse af UPC kan ske på et hvilket som helst tidspunkt forud for udløbet af en overgangsperiode på mindst 7 år, der begynder på den dato, hvor retten oprettes. Der kan anmodes om fravælgelse fra UPC på et hvilket som helst tidspunkt i overgangsperioden, medmindre der er indledt en retssag ved UPC. Såfremt der ikke inden for denne periode er sket fravælgelse af UPC for et patent, eller hvis der er indledt en sag ved UPC, forbliver patentet under UPC’s jurisdiktion.

Hvis en tredjepart, f.eks. en konkurrent, anlægger sag ved UPC, inden UPC er fravalgt for det pågældende europæiske patent, vil sagen blive behandlet ved UPC.

Et europæisk patent, for hvilket UPC er fravalgt, kan tilvælge UPC (dvs. fravælgelsen tilbagekaldes) én gang, så det igen falder ind under UPC’s jurisdiktion. Hvis en tredjepart anlægger sag ved en national domstol, inden UPC er tilvalgt for det europæiske patent, vil UPC dog fortsat være fravalgt for patentet. 

Det europæiske enhedspatent
Sideløbende med Den Fælles Patentdomstol (UPC) vil der blive oprettet et europæisk enhedspatentsystem. Enhedspatentsystemet har til formål at sikre ensartet patentbeskyttelse i de deltagende lande.

Enhedspatentet er et alternativ eller supplement til den eksisterende valideringsproces for europæiske patenter. Det nuværende system for validering af et europæisk patent kræver betaling af gebyrer til hver national patentmyndighed i de lande, hvor det europæiske patent skal eksistere som nationale patenter, og kræver ofte oversættelser til nationale sprog. Når indsigelsesperioden ved EPO er udløbet, kan sådanne nationale patenter kun anfægtes eller tilbagekaldes uafhængigt i hvert land.

Deltagelse i enhedspatentsystemet er begrænset til EU-lande, som også deltager i Den Fælles Patentdomstol. For lande, der er kontraherende stater i den europæiske patentkonvention (EPK), men som ikke deltager i enhedspatentsystemet, vil national validering stadig være påkrævet. Disse omfatter f.eks. Storbritannien, Spanien, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Et enhedspatent opnås fra et nyligt meddelt europæisk patent ved indgivelse af en anmodning om, at det europæiske patent har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater, sammen med en enkelt, fuldstændig oversættelse af patentteksten.

Fornyelsesgebyrer for enhedspatentet skal betales centralt og skal baseres på de samlede fornyelsesgebyrer for de fire lande, hvor europæiske patenter oftest blev valideret i 2015. Årlige fornyelsesgebyrer starter fra 35 EUR for det andet år og stiger til op til 4.855 EUR for det 20. år.

Et enhedspatents skæbne – uanset om det er begrænset, overført, tilbagekaldt eller får lov til at udløbe – vil være den samme i alle de deltagende medlemsstater. Krænkelses- og tilbagekaldelsessager for enhedspatentet vil blive ført ved Den Fælles Patentdomstol, jf. ovenstående.

Nedenfor gives et resumé af det nye europæiske patentsystem.

  1. Enhedspatenter bliver – lige som de nuværende europæiske patenter – ansøgt hos og udstedt af EPO. Enhedspatenter skal dog ikke, i modsætning til de nuværende europæiske patenter, registreres i hvert enkelt land, der er med i ordningen.
  2. Enhedspatenter vil, når systemet er fuldt indarbejdet, dække alle 27 EU-lande. Dog har Spanien og Polen foreløbig valgt at stå udenfor.
  3. Eftersom EPO fortsat er ansvarlig for udstedelse af europæiske patenter, sker der ingen ændringer i, hvad der kan patenteres – det nye system vedrører kun, hvad der sker efter patentudstedelse. Software som sådan, forretningsmetoder og menneskelige embryoner kan således fortsat ikke patenteres i Europa.
  4. Når en europæisk ansøgning er godkendt, skal ansøger vælge mellem at
    1. give patentet enhedskarakter, hvorved patentet omgående træder i kraft i alle deltagende lande eller
    2. sætte det i kraft i de enkelte lande ved at ”validere” det ved opfyldelse af forskellige administrative krav.
  5. De nye enhedspatenter skal ses som en yderligere mulighed for patenthaver for at opnå patentbeskyttelse – de er et supplement til nationale patenter og de nuværende europæiske patenter, som man fortsat vil kunne søge og få udstedt.
  6. De nuværende, allerede udstedte, europæiske patenter kan ikke omdannes til enhedspatenter, men for europæiske patentansøgninger, som stadig verserer, når det nye system træder i kraft, vil man kunne vælge mellem at give det godkendte patent enhedskarakter eller validere det som de nuværende europæiske patenter.


UP/UPC generelt
I det fremtidige europæiske patentdomstolssystem vil virksomheder, universiteter og opfindere få mulighed for at blive repræsenteret af europæiske patentagenter, som har opnået en yderligere kvalifikation. Brugere af Den Fælles Patentdomstol kan således drage fordel af, at deres sag, herunder dens videnskabelige aspekter, forelægges for Domstolen af en teknisk kvalificeret patentagent.

Mange fremtidige retstvister vil kræve hold af patentagenter og procesadvokater. Derfor har indtil videre 11 af vores europæiske patentagenter gennemført et etårigt diplomkursus ved universitetet i Strasbourg i Frankrig, hvorved vi opfylder kravene til retten til repræsentation ved Den Fælles Patentdomstol. Vi har tillid til, at denne yderligere kvalifikation ikke blot vil sætte os i stand til at repræsentere vores klienter for Domstolen, men at den også vil give os mulighed for at yde rådgivning i forbindelse med tvister på højeste niveau under den nye europæiske ordning.

 

Mere information vedrørende den fælles patentdomstol kan ses her: The Unified Patent Court | Unified Patent Court (unified-patent-court.org)